วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563 (ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว)